Categorías

¡O máis vendido!

CONDICIÓNS XERAIS DE VENDA E AVISO LEGAL

 

 

INFORMACIÓN XERAL DA EMPRESA E DA WEB

 

Lea este documento detidamente dado que contén os termos e condicións de venda a cuxo cumprimento se obriga cando utilice a tenda online "C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L.". Os termos e condicións que a continuación se indican (de aquí en diante "Condicións") serán de aplicación ao uso que faga de "C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L." e a todas as compras que realice a través da tenda online de "C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L.".


Estas Condicións rexerán a relación contractual entre CONGELADOS JOSÉ BERMÚDEZ S.L., unha sociedade con domicilio social en Praza Abastos, Núm. 195, Santiago de Compostela, España, e inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña e C.I.F. B36106839 (denominada en diante "C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. S.L.") e os terceiros (en diante “Usuarios”).


Toda consulta, queixa ou correspondencia relativa a estas Condicións ou a C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. deberá dirixirse aos datos de contacto indicados na nosa páxina web. 

 

 

PROPIEDADE INTELECTUAL

 

C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L., é propietario dos contidos desta páxina web, incluídos textos, imaxes, deseño gráfico, código fonte, logos, e marcas, polo que queda expresamente prohibido:

 

-       Utilizar calquera dos contidos e servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático de C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L.

-       Utilizar contidos e servizos que se atopen protexidos por calquera dereito de propiedade intelectual ou industrial pertencentes á entidade ou a terceiros, sen que o Usuario obteña previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar.

-       Reproducir, copiar, distribuír, comunicar, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.

-       Incorporar virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipos informáticos (hardware e software) de C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. ou de terceiros ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados en devanditos equipos informáticos.

-       A obtención ou ata o intento de obtención dos contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, se puxeron á súa disposición a este efecto en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet a este efecto sempre que non entrañen un risco de dano ou inutilización da páxina web, dos servizos e/ou dos contidos.

-       Retirar, suprimir, alterar, manipular ou modificar:

  • aquelas notas, lendas, indicacións ou símbolos que C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. incorpore ás súas propiedades en materia de propiedade intelectual ou industrial.
  • os dispositivos técnicos de protección ou identificación que poidan conter os Contidos (por exemplo, marcas de auga, pegadas dixitais, etc.)

 

C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. resérvase o dereito de emprender as accións legais que correspondan contra quen incumpra as anteriores prohibicións.

 

 

CONDICIÓNS DE VENDA

 

C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. resérvase, en todo momento, o dereito a modificar unilateralmente, sen aviso previo, e en calquera momento a presentación e configuración da páxina web.

 

As presentes Condicións foron elaboradas de conformidade co establecido na Lei 7/1998 sobre Condicións Xerais da contratación, o Real Decreto 1906/1999 polo que se regula a contratación telefónica ou electrónica con condicións xerais en desenvolvemento do artigo 5.3 da Lei 7/1998, a Lei 26/1984 Xeneral para a Defensa de Consumidores e Usuarios, a Lei 7/1996 de Ordenación do Comercio Minorista, o Real Decreto-Lei 14/1999 reguladora da Firma Electrónica e cantas disposicións legais resulten de aplicación, a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e a Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico.

 

Pola utilización da páxina web de C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L., vostede adquire a condición de Usuario. Tanto a visita como a utilización e/ou a adquisición de calquera dos produtos da páxina web, supoñen a aceptación como Usuario, sen reservas de ningunha clase, a todas e cada unha de Condicións que rexan a adquisición.

 

C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. poderá, en todo momento e sen previo aviso, modificar as presentes Condicións, mediante a publicación das devanditas modificacións na páxina web co fin de que poidan ser coñecidas polos Usuarios sempre antes da visita á páxina web ou á adquisición de calquera ben ofertado na páxina web.

 

 

PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

 

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, (en diante LOPD) C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. informa ao Usuario que tódolos datos de carácter persoal que nos proporcione a través da páxina web son incorporados nun ficheiro, creado e mantido baixo a responsabilidade de C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L..

 

Os datos de carácter persoal serán utilizados coa finalidade de xestionar os servizos ofrecidos, tramitar pedidos, realizar tarefas administrativas, así como remitir información técnica, comercial ou publicitaria vía ordinaria ou electrónica aos seus clientes ou usuarios sobre produtos que poidan ser do seu interese.

Esta aceptación sempre terá carácter revogable. C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. garante a confidencialidade e seguridade dos seus datos de carácter persoal.

 

O Usuario poderá exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e no seu caso, oposición, ao tratamento dos seus datos de carácter persoal, nos termos e condicións previstos na LOPD.

Para exercitar tales dereitos, e para calquera aclaración, poderá contactar connosco por correo a:

 

C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. (Protección de Datos)

Praza Abastos, Núm. 195

15704. Santiago de Compostela. A Coruña.

 

 

PREZOS

 

As ofertas e prezos indicados na páxina web teñen carácter puramente indicativo, reservándose C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. o dereito a modificar os devanditos prezos sen preaviso.

 

Os prezos indicados en pantalla son en euros e inclúen o I.V.A. Se fose aplicable calquera outro imposto, así se indicaría.

 

Os produtos vendidos ao peso serán tratados dun xeito diferente ao habitual. O cliente poderá calcular o prezo aproximado da súa compra indicando o peso que lle gustaría comprar. Unha vez tramitado o pedido e pesados os produtos de xeito exacto, procederase a enviar un e-mail co prezo final.

En C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. non estipulamos un prezo pechado por peza indicando un peso aproximado da mesma, senón que cobramos unicamente polo produto que vostede leva. Nin máis, nin menos.

 

C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. comprométese a manter o prezo de venda dos produtos ao peso reflectido na web no momento da confección do pedido. Tomarase como referencia a cantidade solicitada a través da web para elaborar o mencionado pedido. Na busca da maior transparencia e equidade cara os nosos clientes, o peso que se plasmará na factura será o exacto da pesada.

 

 

OFERTA DE PRODUTOS E VIXENCIA

 

No caso dun produto en oferta, sempre se indicará xunto as súas características esenciais, o prezo da oferta e a validez da mesma.

 

En cumprimento da normativa vixente C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. ofrece información sobre tódolos artigos en venta, as súas características e prezos. Non obstante, C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. resérvase o dereito a retirar, repoñer ou cambiar os artigos que se ofrecen a través da súa páxina web mediante o simple cambio de contido da mesma. A empresa terá a facultade de deixar de ofrecer, sen previo aviso e en calquera momento o acceso aos produtos mencionados.

 

 

PROCESO DE COMPRA

 

O usuario deberá engadir o produto que desexa no Carro da Compra, segundo as indicacións recollidas en pantalla.

 

A adquisición dos produtos ofertados na páxina web, obriga aos Usuarios a que efectúen un rexistro ou a que faciliten os correspondentes datos, para o cal os devanditos Usuarios deberán cumprir as instrucións que aparezan en pantalla e que requirirán executar os seguintes pasos:

 

-       Cumprimentación completa do formulario electrónico que en cada momento apareza na páxina web seguindo as instrucións indicadas neste.

-       No caso da creación dunha nova conta, recepción na conta de correo electrónico do Usuario dos datos de cliente previamente solicitados.

-       A cumprimentación do formulario de pedido subministrado e o envío a C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L., supón a lectura e aceptación de todas as presentes Condicións.

-       A negativa do Usuario a facilitar determinados datos, poderá supoñer a imposibilidade de levar a cabo o servizo ofrecido por C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L..

 

O Nome de Usuario e o Contrasinal teñen carácter persoal e intransferible. C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. poderá efectuar, co axeitado preaviso, modificacións no nome do usuario e/ou contrasinal, en cuxo caso as claves modificadas perderán a súa validez.

 

O Usuario terá que escoller a forma de envío para o seu pedido co seu tipo de pago correspondente.

A compra entenderase efectuada no domicilio de C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L., situado na Praza Abastos, Núm. 195, Santiago de Compostela, España.

 

Sempre e cando o Usuario o solicite no momento da compra, o Departamento de Atención ao Cliente de C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. remitiralle a correspondente factura.

 

 

PEDIDOS

 

Os pedidos poderán realizarse mediante a tenda online, por teléfono ou a través do correo electrónico. O pedido non será definitivo ata que C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. o acepte.

O Usuario poderá anular un pedido sempre e cando este non estea tramitado. Para levar a cabo a anulación, deberá chamar ao teléfono 981.583.115 en horario de  07:00 a 10:00 de luns a sábado.

O Usuario poderá escoller a data de envío do pedido sempre e cando deixe constancia deste cambio, pero debe ser consciente de que o prezo dos produtos pode variar. C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. soamente se compromete a manter o prezo establecido no propio día da compra.

 

 

ENTREGA E TRANSPORTE

 

C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. conta con dúas zonas diferenciadas de envío dependendo do servizo de transporte que se empregue:

 

-       ZONA DE SANTIAGO (Servizo a domicilio da Praza de Abastos de Santiago):

Ademais do propio concello de Santiago, o reparto esténdese nun radio de 15 km. dende o centro da cidade. Isto é, chegamos ata Os Ánxeles - Bertamiráns, A Picaraña, Pontevea, Cacheiras, A Ramallosa, Lestedo, Lavacolla, Trazo, O Milladoiro - Ames e Sigüeiro.

 

-       RESTO DO TERRITORIO ESPAÑOL:

Enviamos os nosos produtos a todo o territorio peninsular español.

 

No caso dos pedidos xestionados polo servizo de Entrega a Domicilio do Mercado de Abastos de Santiago de Compostela, o custe dos gastos de envío estará rexido polas condicións do mencionado servizo.

-       O envío do pedido será gratuíto para compras superiores a 60€.

-       O envío do pedido terá un custe de 2€ para compras inferiores a 60€.

 

Nos pedidos ao resto do territorio nacional, o custe variará en relación ao peso do paquete e á zona de envío.

 

O Usuario deberá verificar a mercancía no momento da entrega e no caso de atoparse en malas condicións non firmar nunca a mercancía como conforme. Se a mercancía foi deteriorada durante o transporte ata o punto de ser inservible, o Usuario non está obrigado a aceptala e, en caso de rexeitala, deberá informar inmediatamente a C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. a través do noso e-mail tenda@josebermudez.es ou chamando ao teléfono 981.583.115.

 

 

FORMAS DE PAGO

 

O usuario contará con formas de pago diferenciadas para cada zona de envío :

 

-       ZONA DE SANTIAGO E ÁREA METROPOLITANA:

Contra reembolso: o Usuario aboará a mercancía, sen ningún custe adicional, no momento de recibila no seu domicilio e poderá pagala en efectivo ou con tarxeta de crédito ou débito.

 

-       RESTO DO TERRITORIO ESPAÑOL:

No caso dos pedidos para fóra de Santiago de Compostela e a súa área metropolitana, o Usuario deberá aboar o prezo final a través de transferencia bancaria. Unha vez recibida a transferencia, C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. procederá ao envío da mercancía.

 

 

PRAZOS DE ENTREGA

 

-       ZONA DE SANTIAGO E ÁREA METROPOLITANA:

Sempre e cando o pedido se faga antes das 12 da mañá, vostede recibirá a mercancía no mesmo día, a excepción do domingo, xa que non dispoñemos de servizo de reparto.

No caso de realizar o pedido despois das 12 da mañá, a entrega da mercancía terá lugar ao día seguinte da realización do pedido, a excepción do domingo, xa que non dispoñemos de servizo de reparto.

 

-       RESTO DO TERRITORIO ESPAÑOL:

Dependendo da zona de entrega, vostede recibirá o seu pedido entre 24 e 72 horas despois da confirmación do mesmo. Informámoslle de que, no caso de vivir nun edificio, deberá recoller o pedido no seu portal, xa que Transportes Frigoríficos Narval non fai reparto porta por porta.

 

Para evitar problemas de localización, no caso de que vostede non se atope no domicilio no momento da entrega, agradeceriámoslle que facilitara un teléfono de contacto no que lle poidan localizar.

 

Estes prazos de entrega están suxeitos á dispoñibilidade do stock do noso almacén. En caso de que á realización do seu pedido o stock sufrise unha variación, poñerémonos en contacto con vostede para indicarlle un novo prazo de entrega e, si non lle satisfai, devolverémoslle os seus cartos do mesmo modo en que realizou o pago.

 

Estres prazos de entrega poderán ser modificados sen previo aviso por parte de C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L..

 

Tamén ofrecemos a posibilidade de realizar o seu pedido e recoller a mercancía posteriormente nos nosos postos do Mercado de Abastos de luns a sábado a partir das 13:00 horas.

 

 

DEREITO DE DESESTIMENTO E RECLAMACIÓNS

 

C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. resérvase o dereito de non aceptar a devolución de ningún tipo de produto sen previa solicitude por parte do usuario a través dunha chamada ao número 981.583.115.

 

Dado que estamos a falar de produtos perecedoiros, transcorridas 24 horas C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. non se fará cargo da devolución do produto.

 

No caso dos pedidos á zona de Santiago de Compostela e a súa área metropolitana, ofrecémoslle dúas opcións para levar a cabo o desestimento:

 

-       Devolver o seu produto presentado o ticket de compra e o produto en cuestión en calquera dos nosos postos do Mercado de Abastos de Santiago de Compostela. O importe a devolver será o indicado no ticket.

-       Se desexa cambiar o produto en malas condicións por outro exactamente igual, enviarémosllo ao día seguinte nun novo servizo de reparto e recollerémoslle o produto a devolver.

 

Nos pedidos ao resto do territorio español, o Usuario deberá enviar unha fotografía do produto que desexe devolver a tenda@josebermudez.es para a súa revisión. No caso de aceptar o cambio ou  devolución do produto, o Usuario deberá enviar a mercancía a C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L., que procederá ao aboamento do prezo do produto ou ao envío dun novo de idénticas características. O cliente correrá cos gastos da devolución.

 

A devolución realizarase no mesmo medio de pagamento no que se aboou a compra.

 

 

XURISDICIÓN

 

A relación entre o Usuario e C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia, as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición ordinaria cumprindo coas normas sobre xurisdición e competencia ao respecto. C. JOSÉ BERMÚDEZ S.L. ten o seu enderezo en Santiago de Compostela, España.